37 отзывов
Адвокат в Харькове Павел Лыска
+380
97
993-30-02
+380
99
234-50-11
Адвокат Павел Лыска опубликовал научную статью в Научном журнале Актуальные вопросы корпоративного права на тему: "Проблемативка возврата сумм возмещения стоимости предмета лизинга при расторжении или прекращении договора финансового лизинга".

Адвокат Павел Лыска опубликовал научную статью в Научном журнале Актуальные вопросы корпоративного права на тему: "Проблемативка возврата сумм возмещения стоимости предмета лизинга при расторжении или прекращении договора финансового лизинга".

Адвокат Павел Лыска опубликовал научную статью в Научном журнале Актуальные вопросы корпоративного права на тему: "Проблемативка возврата сумм возмещения стоимости предмета лизинга при расторжении или прекращении договора финансового лизинга".

Статья посвящена проблематике решения финансовых расчетов между Лизингодателем и Лизингополучателем при расторжении или прекращении договоров финансового лизинга в части определения права собственности на деньги,которые были уплачены как тело лизинга

     Актуальність теми наукового дослідження полягає у тому, що у сфері лізингових відносин при практичному втіленню нормативно-правових актів виникають певні прогалини, які кожна із сторін намагається усунути договірним врегулюванням. При встановленні тих чи інших норм договору, кожна сторона намагається закріпити для себе найбільш сприятливі та вигідні умови контракту.

     У відносинах фінансового лізингу, так само, як і в багатьох інших фінансових відносинах, фінансова установа має наперед написаний договір, який складений в інтересах цієї фінансової установи, головним чином задля того, щоб зменшити ризики, досягти найбільш сприятливих фінансових показників дохідності, мати перевагу перед іншою стороною та встановити найбільший обсяг прав щодо себе та найбільших обов’язків для іншої сторони.

     Предметом договору фінансового лізингу (надалі по тексту – Договір) є зобов’язання Лізингодавця набути у власність та передати у користування Лізингоодержувача на визначений у цьому Договорі строк певне майно (далі за текстом – Предмет Лізингу) та передати у власність Лізингоодержувачу за умови повного виконання Лізингоодержувачем всіх своїх зобов’язань за Договором. Натомість Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати Лізингодацю відповідні платежі у строки, обумовлені Договором, як правило, зазначені у відповідних графіках чи розрахунках.  

     Видами платежів можуть бути ті, які прямо передбачені в ст. 16 Закону України «Про фінансовий лізинг» N 723/97-ВР від 16.12.1997р. (зі змінами та доповненнями), зокрема це є: сумою, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу; платіж як винагорода Лізингодавцю за отримане у лізинг майно; компенсація відсотків за кредитом; інші витрати Лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу.

     Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фінансовий лізинг», фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

     Як правило, в Договорах встановлюються основні дві складові – сума, яка відшкодовує (компенсує) частину вартості Предмету лізингу (по суті тіло лізингу) та платіж як винагорода Лізингодавцю за отримане у лізинг Предмет лізингу (по суті лізингові відсотки).

     На практиці практично всі чергові лізингові платежі, що визначені в Договорах фінансового лізингу складаються з двох складових, - «орендних» платежів та платежами, що фактично викупають Предмет лізингу. Ці платежі визначені окремо один від одного та мають різне цільове призначення.

     Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про фінансовий лізинг» відносини, що виникають у зв'язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями Цивільного кодексу України про лізинг, найм (оренду), купівлю-продаж, поставку з урахуванням особливостей, що встановлюються цим Законом.

     Відповідно до ч. 2 ст. 806 Цивільного кодексу України, до договору лізингу застосовуються положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом та законом. До відносин, пов’язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом.